Wat zijn oxidatoren en reductoren?

Natriumchloride kan worden gemaakt door een reactie tussen natrium en chloorgas:

2 Na (s)+Cl2 (g)reactiepijl2 NaCl (s)

Enkele kristallen natriumchloride (keukenzout).

Het natriumchloride dat ontstaat is opgebouwd uit Na+ ionen en Cl ionen. Tijdens bovenstaande reactie wordt dus een Na atoom omgezet in een Na+ ion. Dit kan als het Na atoom een elektron verliest en hierdoor dus positief geladen wordt:

NareactiepijlNa++e

Bij het chloorgas is het precies andersom. Een Cl atoom wordt omgezet in een Cl ion. Dit kan alleen gebeuren als het Cl atoom een elektron opneemt en hierdoor dus negatief geladen wordt:

Cl+ereactiepijlCl

Voor het chloorgas (dat is dus Cl2 en niet Cl) geldt dan:

Cl2+2 ereactiepijl2 Cl

Met andere woorden: de vorming van keukenzout door een reactie tussen natrium en chloorgas kan worden gezien als een overdracht van elektronen tussen het natrium en het chloorgas.

Het chloorgas dat twee elektronen opneemt wordt een oxidator genoemd. Het natrium dat een elektron afstaat wordt een reductor genoemd.

ONTHOUD
Een oxidator neemt elektronen op; een reductor staat elektronen af.

Een reactie waarbij een oxidator reageert met een reductor en er dus een overdracht van elektronen plaatsvindt, wordt een redoxreactie genoemd.

ONTHOUD
In een redoxreactie reageert een REDuctor met een OXidator.

De reactie tussen natrium en chloor kan dus worden opgeschreven als twee afzonderlijke reacties:

NareactiepijlNa++e

Cl2+2 ereactiepijl2 Cl

Deze afzonderlijke reacties noemen we halfreacties. In de ene halfreactie staat de reactie van de reductor (Na); in de andere halfreactie staat de reactie van de oxidator (Cl2).