Wat is het oxidatiegetal?

Laten we eens naar de volgende halfreactie kijken:

Al3++3 eAl (s)

Je ziet dat het aluminiumion drie elektronen opneemt om vervolgens vast aluminiummetaal te worden. De lading van het aluminium verandert tijdens deze halfreactie dus van 3+ (in het ion) naar 0 (in het metaal). We zeggen ook wel dat het oxidatiegetal van aluminium verandert van +3 naar 0.

Deze verandering van oxidatiegetal bepaalt in feite de hoeveelheid elektronen die betrokken is bij een halfreactie. Om van +3 naar 0 te gaan plaats je links van de pijl drie elektronen. Het oxidatiegetal is dus geen formele lading maar een denkbeeldige lading die je gebruikt bij het opschrijven van halfreacties.

Er zijn een aantal regels voor het toekennen van een oxidatiegetal:

1. het oxidatiegetal van een element is altijd 0. Voorbeeld: het oxidatiegetal van Al (s) is 0.
2. het oxidatiegetal van een metaalion is gelijk aan zijn lading. Voorbeeld: het oxidatiegetal van Fe2+ is +2.
3. het oxidatiegetal van een niet-metaalion is gelijk aan zijn lading. Voorbeeld: het oxidatiegetal van O2− is −2.

TIP
Zorg dat je de ladingen van de verschillende positieve en negatieve ionen uit je hoofd kent.

Voorbeeld
Wat is het oxidatiegetal van aluminium in het ion Al(OH)4?

De lading van het OH ion is 1−. Er zitten vier OH− in Al(OH)4. Dit is totaal 4−. Het gehele deeltje is 1− geladen. Dat kan alleen als het aluminium 3+ geladen is. Het aluminium heeft dus een oxidatiegetal van +3.

Voorbeeld
Wat is het oxidatiegetal van het zwavel in het ion SO42−?

De lading van het O2− ion is 2−. Er zitten vier O in SO42−. Dit is totaal dus 8−. Het gehele sulfaation is 2− geladen. Dit kan alleen als het zwavel een oxidatiegetal heeft van +6.
Let op: zwavel heeft niet de lading 6+ maar het oxidatiegetal +6. Dit is slechts een rekeneenheid. De 'lading' van S is immers 2− (S2− = sulfide ion).